Lietuviškai English
Ruošiamės 2014-2020

2014 m. rugsėjo 8 d. Europos komisija patvirtino 7,89 mlrd. eurų Lietuvos 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą

Ši programa aprėpia kelis svarbius ES investicijų fondus, kurie padės Lietuvai plėtoti ekonomiką, spręsti socialinės atskirties, nedarbo ir energetinio saugumo problemas. Tai Europos regioninės plėtros fondas, Sanglaudos fondas, Europos socialinis fondas ir specialus asignavimas Jaunimo užimtumo iniciatyvai.

Pagrindinė informacija

Daugiau kaip 10 % investicijų programos asignavimų yra skirta moksliniams tyrimams ir inovacijoms Lietuvoje – tai padės šaliai pasiekti strategijoje „Europa 2020“ nustatytą nacionalinį tikslą 1,9 % BVP investuoti į mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą ir inovacijas (2011 m. skirta 0,9% BVP).

Panašios sumos skirtos tvariam ir kokybiškam užimtumui skatinti ir mažų bei vidutinių įmonių konkurencingumui ir inovacijoms didinti.

Beveik 14,5 % programos lėšų numatyta skirti perėjimui prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikai visuose sektoriuose paremti. Kartu su investicijomis į išteklių naudojimo efektyvumą ir infrastruktūrą šios lėšos padės Lietuvai pasiekti strategijoje „Europa 2020“ nustatytą nacionalinį tikslą 23 % energijos gauti iš atsinaujinančių šaltinių ir sustiprinti energijos tiekimo saugumą.

Remdamasi reformuota 2014–2020 m. sanglaudos politika, Lietuva skirs lėšas konkretiems prioritetams ir daugiausia investicijų skirs pagrindinėms konkurencingumo ir ekonomikos augimo skatinimo sąlygoms sudaryti.

Patvirtinta 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Susisiekite
 
UAB Investment Development Agency
S. Žukausko g. 49-92, LT-09131 Vilnius
Įmonės kodas: 226422530, PVM kodas: LT100003659411
Sąskaitos Nr.: LT06 7300 0100 8231 2014
Tel.: +370 652 45 057
Faks.: +370 5 278 8635
El. paštas: info@inveda.eu