Lietuviškai English
Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Mažųjų projektų schemą
2013-06-17

Tikslas – didinti aplinkai palankių įmonių konkurencingumą, įskaitant žaliųjų sprendimų taikymą esamose tradicinės gamybos įmonėse, pasitelkiant žaliąsias inovacijas ir verslumą. Skatinti aktyvesnį Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės verslo įmonių ir organizacijų bei mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą, įgyvendinant bendrus verslo projektus.

Schemos lėšomis finansavimas bus teikiamas Lietuvos rinkos mastu inovatyviems produktams.

Schemos lėšomis bus finansuojamos projektų veiklos, susijusios su:

1. technologiškai naujų žaliųjų produktų – žaliųjų gaminių ar žaliųjų medžiagų sukūrimu, jų pateikimu į rinką;

2. esamų produktų – gaminių ar medžiagų technologiniu patobulinimu, siekiant sumažinti jų neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, jų pateikimu į rinką.

Tinkamas pareiškėjas yra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas (labai maža, maža ar vidutinė įmonė), įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ne mažiau kaip 1 metus iki Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 4-507 patvirtintų Gairių pareiškėjams gauti paramą pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Mažųjų projektų schemą (Žin., 2013, Nr. 59-2961) (toliau – Mažųjų projektų schemos gairės) įsigaliojimo dienos ir atitinkantis visus Mažųjų projektų schemos gairėse išvardytus reikalavimus.

Pareiškėjas gali nuspręsti projektą įgyvendinti su partneriu (-iais), kuris yra juridinis asmuo (įmonė, mokslo ir studijų institucija, asociacija ar klasteris), registruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre arba Norvegijos Karalystėje pagal šios valstybės teisės aktus ir kuris atitinka visus Mažųjų projektų schemos gairėse išvardytus reikalavimus.

Projekte taip pat gali dalyvauti partneris (-iai), nepretenduojantis gauti finansavimo, kuris yra juridinis asmuo (įmonė ar mokslo ir studijų institucija), registruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre arba Norvegijos Karalystėje pagal šios valstybės teisės aktus ir atitinkantis visus Mažųjų projektų schemos gairėse išvardytus reikalavimus.

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo biudžetas 5 821 524,38 Lt (1 686 030,00 EUR)

Mažiausias skiriamas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 172 640,00 Lt (50 000,00 EUR)

Didžiausias skiriamas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 690 560,00 Lt (200 000,00 EUR)

Finansavimo intensyvumas gali siekti:

  1. 45% – labai mažai ar mažai įmonei;
  2. 35% – vidutinei įmonei;
  3. 25% – didelei įmonei, asociacijai, klasteriui, mokslo ir studijų institucijai.

Jei projekto metu vykdoma mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veikla ir projektas atitinka sąlygas, išdėstytas Mažųjų projektų schemos gairių 56 punkte, finansavimo intensyvumas gali būti padidintas 15 procentų.

Projekto įgyvendinimo terminas: ne ilgiau kaip per 24 mėn. nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 30 d.

Paraiškos priimamos iki 2013 m. rugsėjo 12 d. 17.00 val.

Daugiau informacijos:

http://cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas/eee-ir-norvegijos-fm/kvietimai_54/kvietimas-teikti-paraiskas-ceff.html

ir

http://www.ukmin.lt/web/lt/inovacijos/tarptautinis_bendradarbiavimas/norwaygrants/zaliosios_pramones_inovaciju_programos_pristatymas

Susisiekite
 
UAB Investment Development Agency
S. Žukausko g. 49-92, LT-09131 Vilnius
Įmonės kodas: 226422530, PVM kodas: LT100003659411
Sąskaitos Nr.: LT06 7300 0100 8231 2014
Tel.: +370 652 45 057
Faks.: +370 5 278 8635
El. paštas: info@inveda.eu